Facebook Twitter

Seyahat Sağlık Sigortası (Vize Sigortası)

1-) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak IPA Medikal Ekibi tarafından bilgiverilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefonnumaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur. Ancak tanı konmaz, ilaç önerilemez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, IPA Medikal ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.
A S İ S T A N S   H İ Z M E T L E R

2-) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalının seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, IPA, ayakta tedavi ve hastane, ameliyatve tedavi  masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir.

3-) Acil Durumlarda İlaç Masraflarının Ödenmesi

IPA, sigortalının seyahati esnasında öngörülmeyen hastalık veya kaza neticesinde sigortalının ihtiyacı olan ve doktortarafından reçete edilmiş ilaçların maliyetlerini sigorta süresince EURO 100'u aşmamak kaydıyla karşılamayı taahhüt eder.

4-) Tıbbi Nakil

Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, IPA sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve IPA'nın doktorutarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (hava ambulansı, tarifeli uçuş veya kara ambulansı ile )uygunolan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi ikametgaha nakli içingerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak bulunulan tıbbimerkezde hastaya yapılacak tedevi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağnacaktır. Naklin yapılabilmesi için,tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
*Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ilkleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.

5-) Refakatçi Nakli

Sigortalının 7 günden fazla hastanede kalması durumunda, bildireceği bir yakınının hastaya refakat edebilmesi için ulaşımgideri IPA tarafından ödenir.

6-) Refakatçi Yakınının Konaklama Gideri

IPA sigortalının hastanede 7 günden fazla kalmasının gerektiği dururmlarda,bir yakın akrabasının konaklama masraflarıoda/kahvaltı olmak üzere azami 4* Otelde vaya refakat edilen hastanede azami birbirini izleyen 7 gece olmak kaydıylakonaklama masrafları öder.

7-) Kişisel Eşyaların İkamesi

Kırılan, kaybolan veya çalınan gözlük, lens, protez ve benzerlerinin ikame edilmesi veya Türkiye'den yollanması IPA tarafından sağlanır. Gözlük, lens, ülkedeki adresine ulaştırılır. Azami 5 kg'a kadar nakliye masrafları IPA tarafından ödenir.

8-) Gerekli İlaçların Sevki

Seyahat esnasında,(tıbbi gerekliliği IPA Medikal Ekibi tarafından onaylanan) eİdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlartemin edilir, masrafı sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 5 kg'a kadar IPA tarafıdan ödenir.

9-) Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüiü

Sigortalının tıbbi bakımı esnasında seyahat sırasında yanında bulunan,15 yaş altındaki çocukların(varsa mevcut biletinidekullanarak)ülkeye/ ikametgaha refakatçi eşliğinde geri dönüşleri, IPA tarafından ödenir.

10-) Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama

Sigortalının yurtdışında hastanede yatıİını takiben,tedavi eden doktoru ve IPA Medikal Ekibi tarafından gerekli görülmesidurumunda,sigortalının azami 4* Otelde konaklama masrafları (oda/kahvaltı)birbirini izleyen azami 7 gece olmak üzere IPAtarafından ödenir.

11-) Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

IPA,yurtdışındaki tedavisinin bitiminde sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderlerikarşılayacaktır.

* Inter Partner Asistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim,sigortalının sağlık durumunun,sıradan bir yolcu gibi naklinemüsait olup olmadığınığ ya da baİka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını;Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını(kara ambulansı,hava ambulansı, tarifeli uçuş v.b.)belirleyeceklerdir.

* Hava Ambulansı ile nakil,Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.Ancak hava ambulansı için gerekli tümdüzenlemeler IPA Medikal Ekibi tarafından organize edilir.

12-) Sigortalının Cenazesinin Tıbbi şartlara Uygun Nakli

Sigortalının yurtdıİında vefatı durumunda Inter Partner Asistance,cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tümgerekli tedbirleri alır ve uluslaraarası tıbbi şartalara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların TÜRKiYE'dekidefin yerine naklini üstlenir.

* Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.

13-) Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü

Sigortalının yurtdışında vefatı durumunda, ailesinin önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, var ise mevcut biletlerini kullanarak Inter Partner Asistance bu kişilerin ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar.

14-) Sigortalının Yakınının Sa$lık Durumunun İzlenmesi

Sigortalının Türkiye'deki bir yakınının Bedeni Zarar veya Hastalığı durumunda,yakınının sağlık durumu IPA Medikal Ekibitarafından takip edilir ve durumundaki değiİiklikler sigortalıya bildirilir.

15-) Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1.Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)

Sigortalının,ikametgahındaki 1.derece akrabasının vefatı nedeniyle ülkeye acil dönmesi gerekiyor ise,IPA SigortalınınTürkiye'ye ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuİla geri dönebilmesi üzere (var ise mevcut biletini de kullanarak)uçak bileti masraflarını öder ve uçuşu organize eder.

* Sigortalı,geri dönüş sonrasında, vefatı resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.

16-) Acil Mesajların İletilmesi

IPA kendi müdahale ettiği vakalarda,istenir ise sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaİları,iİ çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

17-) İdari Asistans

Seyahat esnasında sigortalının pasaport, giriş vizesi uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarını kaybetmesi durumunda, IPA sigortalının kaybettiği dökümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olarak yol gösterecektir.

18-) Bagaj Kaybı veya Hasarı

Yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu şirketi'nce belirlenensüre içerisinde (Minimum 21 gün )bulunmaması durumunda havayolunun kayıp,zarar ya da çalınma raporu ile IPA,sigortalıya EURO 400 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini,tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

* Para,mücevher,kredi kartı,nakit para,seyahat çeki,kasa fiİi,özel doküman,pul ve benzeri eİyalar bu teminatın kapsamıdışındadır.

19-) Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

IPA,raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde,IPA söz konusu bagajı Daimi ikametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

20-) Hukuki Yardım

Araç kullanımı sırasında geçirilmiİ olan trafik kazaları dışında,sigortalının başına gelebilecek kazalarda IPA; 
i-) Sigortalının o ülkedeki adli makamlar karşısında savunmasını gerçekleştirmek üzere bir avukat organize edecek,

ii-) Sigortalının yaralanması veya kişisel eşyalarına zarar gelmesi durumunda EURO 300 üzerindeki zararların üçüncüşahıslardan tazmin edilebilmesi için gerekli takibatı yapacaktır. Bahsi geçen konularda, IPA tarafından atanan avukat yasalarçerçevesinde sigortalıya yardımcı olacaktır. IPA,avukatı atamış olmasından dolayı sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlututulamaz. Avukat ücreti EURO 1.000 limit dahilinde direkt olarak IPA tarafından ödenecektir.

21-) Kefalet İçin Avans Ödeme

IPA, aşağıdaki şartların oluşması durumunda EURO 1.000 tutarı avans olarak sigortalı namına ödeyecektir.

i-)Yasal prosedürler ile ilgili gerekli ödemeler,cezalar ve Sigortalının üçüncü İahıslara ödemekle yükümlü olduğu kişiseltazminatlar kapsam dışıdır,

ii-) Trafik kazası neticesinde gözaltına alınan sigortalının serbest kalması için gerekli ödemelere (kefalet) Bahsi geçen avansödemesi, sigortalıya IPA tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir.Sigortalı kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse,kendisine ödenen avansı derhal IPA'a geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin sigortalıyı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde sigortalı kendisine ödenen avansı IPA'a geri ödemekle yükümlüdür.Her durumda,sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 3 hafta içerisinde IPA geri ödemekle yükümlüdür.Kefaket Avansı,suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz.